Rygor egzekucji

Młotek sędziowskiSporządzone w formie aktu notarialnego oświadczenie dłużnika o poddaniu się rygorowi egzekucji stanowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd, otwiera drogę do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika. Powyższe oświadczenie pozwala wierzycielowi, dysponującemu aktem notarialnym, na wyegzekwowanie należności (czy też wydanie rzeczy) bez konieczności wnoszenia pozwu do sądu i oczekiwania na wydanie orzeczenia.

Na podstawie art. 777 par 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego Notariusz dokumentuje zobowiązanie dłużnika do zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy, i w związku z powyższym przesłanką dla wszczęcia egzekucji będzie nadejście określonego w akcie notarialnym terminu i brak spełnienia świadczenia przez dłużnika.

Z kolei na podstawie art. 777 par 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego możemy zabezpieczyć wierzytelności o nieokreślonej na dzień podpisywania aktu notarialnego wysokości. Aby powstał tytułu egzekucyjny wystarczy wskazanie przez dłużnika maksymalnej wysokości długu wraz z warunkami, na podstawie których wierzyciel będzie uprawniony do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji oraz wskazanie nieprzekraczalnego terminu, w okresie którego wierzyciel będzie mógł wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.