Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy darowizny/ dożywocia/o dział spadku/zniesienia współwłasności

SegregatoryPowyższe umowy najczęściej zawierane są pomiędzy osobami bliskimi, należącymi do kręgu najbliższej rodziny (np. rodzice, dzieci, rodzeństwo). W takich sytuacjach katalog niezbędnych dokumentów (w zależności od przedmiotu umowy) kształtuje się następująco:
W przypadku gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa (działka) niezabudowana niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • dokument własności Zbywającego (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności wypis z rejestru gruntów, (w niektórych przypadkach wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej),
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość niezbędne są:

 •  dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 •  aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 •  dokument własności Zbywającego (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 •  ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, o ile jest prowadzona,
 • dokument własności Zbywającego (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające m.in. opis lokalu oraz osobę której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

W niektórych przypadkach dokonywania czynności pomiędzy osobami bliskimi niezbędne jest ponadto okazanie stosownych aktów stanu cywilnego potrzebnych do wykazania pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy stronami czynności.

W przypadku gdy wyżej wymienione umowy są zawierane pomiędzy stronami niebędącymi osobami bliskimi może zajść konieczności dostarczenia również takich dokumentów jak:

 • wypis z rejestru gruntów, (w niektórych przypadkach wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie na którym położona jest nieruchomość,
 • zaświadczenie czy nieruchomość jest/nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach,
 • zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub innych opłatach od nieruchomości lub o ewentualnym zadłużeniu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jeżeli jest sporządzone.

 W razie wątpliwości które z wyżej wymienionych dokumentów są niezbędne w Państwa przypadku najlepiej skontaktować się z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo. Każdy przypadek jest indywidualny i tak jest traktowany w Kancelarii.