Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży/ przedwstępnej/ zamiany

Przekazanie kluczyZakres niezbędnych dokumentów potrzebnych notariuszowi do sporządzenia umowy sprzedaży determinuje jej przedmiot. W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej (działki) niezabudowanej niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • dokument własności Sprzedającego (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie na którym położona jest nieruchomość,
 • zaświadczenie o tym czy nieruchomość jest położona/nie jest położona na obszarze rewitalizacji, jeżeli prawo pierwokupu przewiduje uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, (UWAGA: dokument potrzebny tylko do umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży),
 • zaświadczenie czy nieruchomość jest/nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, 
 • zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub innych opłatach od nieruchomości lub o ewentualnym zadłużeniu,
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

UWAGA – w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych lub prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością znajdującego się na gruncie budynku dodatkowo potrzebne są dokumenty dotyczące budynku (np. wypis z rejestru lub kartoteki budynków, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, wyrys z mapy ewidencyjnej, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jeżeli jest sporządzone, nadto zaświadczenie o braku zameldowanych osób w budynku mieszkalnym).

W przypadku sprzedaży lub zamiany lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 • dokument własności Sprzedającego (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 • zaświadczenie o tym czy nieruchomość (tj. działka na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem umowy) jest położona/nie jest położona na obszarze rewitalizacji, jeżeli prawo pierwokupu przewiduje uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, (UWAGA: dokument potrzebny tylko do umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży),
 • zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub innych opłatach od lokalu lub o ewentualnym zadłużeniu,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu jeżeli jest sporządzone,
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

W przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, o ile jest prowadzona,
 • dokument własności Sprzedającego (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające m.in. opis lokalu oraz osobę której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,
 • zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub innych opłatach od lokalu lub o ewentualnym zadłużeniu,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jeżeli jest sporządzone,
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.


Każdorazowo w przypadku gdy zakup/zamiana jest dokonywany przy wykorzystaniu kredytu bankowego wówczas niezbędne jest również okazanie umowy kredytowej wraz z załącznikami do niej.
 
W razie wątpliwości które z wyżej wymienionych dokumentów są niezbędne w Państwa przypadku najlepiej skontaktować się z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo. Każdy przypadek jest indywidualny i tak jest traktowany w Kancelarii.