Zarząd sukcesyjny

długopis w dłoniJedną z czynności dokonywanych przez Notariusza jest sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego albo aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

 

Protokół powołania zarządcy sukcesyjnego

Przed sporządzeniem aktu powołania zarządcy sukcesyjnego notariusz sporządza protokół powołania zarządcy sukcesyjnego, w którym zamieszcza się w szczególności:

 • żądanie sporządzenia aktu powołania zarządcy sukcesyjnego złożone przez:
 1. małżonka spadkodawcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobiercę ustawowego, który przyjął spadek, albo spadkobiercę testamentowego, który przyjął spadek, albo zapisobiercę windykacyjnego, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku - w przypadku gdy nie zostało wydane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, nie został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ani nie zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe,
 2. właściciela przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym - w przypadku gdy zostało wydane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, albo zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe;
 • oświadczenie osoby, o której mowa w pkt 1, o:
 1. powołaniu zarządcy sukcesyjnego,
 2. przysługującym jej udziale w przedsiębiorstwie w spadku oraz znanych jej innych osobach, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;
 • oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a, o:
 1. istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi,
 2. znanych jej testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów;
 • oświadczenia osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100, o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, a jeżeli oświadczenia te zostały już uprzednio złożone - informację o dacie, miejscu i treści złożonych oświadczeń;
 • oświadczenie osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w 8 ust. 2 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, a jeżeli oświadczenia te zostały już uprzednio złożone - informację o dacie, miejscu i treści złożonych oświadczeń;
 • inne dane wymagane do zgłoszenia powołania zarządcy sukcesyjnego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Notariusz załącza do protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego: odpis aktu zgonu spadkodawcy - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a; odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego - w przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b; wypisy aktów notarialnych obejmujących oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lub 5, jeżeli oświadczenia te nie zostały zawarte w protokole powołania zarządcy sukcesyjnego.

 

Akt powołania zarządcy sukcesyjnego

Po dokonaniu powyższych czynności Notariusz sporządza Akt powołania zarządcy sukcesyjnego, który zawiera:

 • dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu;
 • imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych - ponadto imię i nazwisko tej osoby;
 • imię i nazwisko spadkodawcy, firmę spadkodawcy i miejsce wykonywania przez niego działalności gospodarczej wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • imię i nazwisko oraz imiona rodziców osoby powołującej zarządcę sukcesyjnego, a także jej numer PESEL, jeżeli został nadany;
 • imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które wyraziły zgodę na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oraz ich numery PESEL, jeżeli zostały nadane, a także wysokość przysługujących tym osobom udziałów w przedsiębiorstwie w spadku;
 • wskazanie powołanego zarządcy sukcesyjnego przez podanie jego imienia i nazwiska, imion jego rodziców, numeru PESEL, jeżeli został nadany, oraz adresu do doręczeń;
 • powołanie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego;
 • adnotację o zgłoszeniu powołania zarządcy sukcesyjnego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • podpis notariusza.

Notariusz sporządza również protokół odwołania zarządcy sukcesyjnego oraz Akt odwołania zarządcy sukcesyjnego, a także protokół zawierający oświadczenie o rezygnacji z pełnienia tej funkcji.