Dokumenty własności

Domek i młotek sędziowskiPodstawy nabycia to m.in.:

  1. Akt notarialny,
  2. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, Akt Poświadczenia Dziedziczenia (APD) lub Europejskie Poświadczenie Spadkowe (EPS),
  3. Postanowienie o zasiedzeniu, o dziale spadku, o zniesieniu współwłasności, o podziale majątku wspólnego,
  4. Ugoda,
  5. Akt własności ziemi,
  6. Postanowienie o przysądzeniu własności,
  7. Decyzja administracyjna,
  8. Przydział ze Spółdzielni.

Najczęściej spotykaną podstawą nabycia nieruchomości jest umowa w formie aktu notarialnego. Może to być np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o dział spadku, umowa zniesienia współwłasności, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, umowa zamiany, umowa o dożywocie. Dla udokumentowania własności potrzebne jest okazanie w kancelarii wypisu takiego aktu notarialnego.

W sytuacji gdy podstawą nabycia nieruchomości jest dziedziczenie możliwe są trzy różne dokumenty stwierdzające ten fakt w zależności od wyboru drogi do stwierdzenia praw do spadku. Może to być prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis zarejestrowanego Aktu Poświadczenia Dziedziczenia (APD)  lub wypis zarejestrowanego Europejskiego Poświadczenia Spadkowego (EPS).

Jeżeli nieruchomość została nabyta w postępowaniu sądowym np. w drodze zasiedzenia, sądowego działu spadku, podziału majątku lub zniesienia współwłasności również potrzebne jest prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego stwierdzające nabycie.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku zawarcia ugody w trakcie procesu sądowego. Wówczas dla właściwego wykazania własności niezbędny jest wyciąg z protokołu rozprawy zawierający treść ugody oraz prawomocne postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania.

Akt Własności Ziemi - to dokument potwierdzający uzyskanie prawa własności na mocy przepisów ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. W przypadku nabycia własności na takiej podstawie konieczne jest okazanie wypisu Aktu Własności Ziemi.

W razie nabycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej należy przedstawić prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności, które stanowi podstawę do ujawnienia nowego właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Należy jednak w takim przypadku zwrócić uwagę na ewentualne obciążenia wpisane do księgi wieczystej, które wygasły z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Do ich wykreślenie oprócz postanowienia niezbędny będzie plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.