Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu polega na złożeniu własnoręcznego podpisu uczestnika tej czynności na dokumencie w obecności notariusza. Osoba składająca podpis musi posiadać ważny dokument niezbędny do stwierdzenia tożsamości (np. dowód osobisty, paszport). Stosownie do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 roku (III CZP 82/10) przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu. Notariusz stwierdza jedynie że podpis znajdujący się na dokumencie złożyła podpisana na nim osoba własnoręcznie. Ma to duże znaczenie dowodowe, jednakże są sytuacje kiedy forma pisemna z podpisem poświadczonym notarialnie jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności (np. art. 751 k.c. wymagającym poświadczonych podpisów na umowie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim użytkowania, art. 180 k.s.h. wymagającym poświadczonych podpisów na umowie zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, art. 31 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece wskazującym na to, że podstawą dokonania wpisu w księdze wieczystej może być dokument z podpisem notarialnie poświadczonym, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej, z art. 41 Ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych z dnia 13 grudnia 2014 roku)

 

Długopis w dłoni trzymany

Niezależnie od tych przypadków podpis może zostać poświadczony na każdym innym dokumencie jeżeli strony chcą nadać dokumentom taką formę. (np. umowa przedwstępna sprzedaży, umowa darowizny samochodu, pełnomocnictwo, zgoda na wyjazd dziecka za granicę itp.)

Jeżeli osoba której podpis na dokumencie ma zostać poświadczony nie umie lub nie może pisać wówczas poświadczenie odbywa się w ten sposób, że osoba ta przykłada na dokumencie tuszowy odcisk palca a obok tego odcisku inna osoba wypisuje jej imię i nazwisko i umieszcza obok swój podpis co notariusz stwierdza wpisując w klauzuli poświadczeniowej.

Za poświadczenie własnoręczności jednego podpisu na dokumentach których przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 1/10 maksymalnej stawki jaka należałaby się gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej niż 300 złotych netto (bez VAT) od jednego podpisu, zaś na innych dokumentach 20 złotych netto (bez VAT) od jednego podpisu.