Przyjęcie i odrzucenie spadku

Kobieta czyta dokumentOświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa spadkobierca powołany do dziedziczenia. Spadek można albo przyjąć wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe), albo przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do stanu czynnego spadku) albo odrzucić.

W przypadku spadków otwartych przed dniem 18 października 2015 roku (data zgonu) zasadą było przyjęcie spadku wprost, tzn że jeżeli spadkobierca w terminie 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o swoim powołaniu do dziedziczenia nie złożył żadnego oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku wówczas z mocy ustawy nabywał spadek wprost. Wyjątkami od tej zasady byli spadkobiercy nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych albo spadkobiercy co do których istniała podstawa do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia lub osoby prawne, którzy nabywali spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W przypadku spadków otwartych po dniu 18 października 2015 roku zasadą dla wszystkich jest przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

W celu złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy dostarczyć do kancelarii odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (osobiście lub mailem) a następnie zgłosić się w umówionym terminie do kancelarii z oryginałem tego odpisu oraz swoim dokumentem tożsamości. Przyjęcie takiego oświadczenia ma formę protokołu objętego aktem notarialnym. Koszt takiego aktu notarialnego to 50 złotych netto (bez VAT) od jednego oświadczenia a ponadto koszt wypisów tj. 6 złotych netto (bez VAT) od jednej strony wypisu.

W przypadku składania oświadczenia w imieniu małoletniego lub ubezwłasnowolnionego o przyjęciu spadku wprost lub o odrzuceniu spadku niezbędne jest również dostarczenie prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego zawierającego zgodę sądu na złożenie takiego oświadczenia.

W przypadku składania oświadczenia przez pełnomocnika niezbędne jest dostarczenie oryginału pełnomocnictwa.