Testamenty

starsza kobieta piszeTestament notarialny jest czynnością prawną, na mocy której spadkodawca (osoba zapisująca komuś spadek) rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. W treści testamentu wskazywane są osoby, które spadkodawca powołuje do spadku. Testament notarialny gwarantuje spadkodawcy, że jego majątek po śmierci trafi do osoby powołanej w testamencie. Testament notarialny zawiera rozporządzenia majątkiem wyłącznie jednej osoby i nie ma możliwości sporządzenia testamentów wspólnych (np. przez oboje małżonków).

Testament może być w dowolnym momencie zmieniony lub odwołany. Treść testamentu może być modyfikowana aż do śmierci (można odwołać testament całości lub części bądź zniszczyć go lub pozbawić go cech, od których zależy jego ważność). Odwołanie testamentu może nastąpić także poprzez sporządzenie przez spadkodawcę nowego testament u notariusza.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wyróżnia się następujące formy testamentów zwykłych:

Testament holograficzny (własnoręczny)

Spisany własnoręcznie przez spadkodawcę, pismem odręcznym, opatrzony datą i podpisem spadkodawcy.

 

Testament notarialny

Sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego. Taki testament może zawierać zapis windykacyjny, na podstawie którego oznaczona osoba nabędzie przedmiot zapisu windykacyjnego z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

 

Testament allograficzny (ustny)

Oświadczenie ostatniej woli – sporządzany w formie ustnego oświadczenia ostatniej woli, w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy bądź też kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy musi być spisane w protokole z podaniem daty jego sporządzenia.