Inne protokoły

Mężczyzna z dokumentamiArt. 104 ustawy Prawo o notariacie stanowi, że Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Ponadto notariusz spisuje protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności (prawnych lub faktycznych) oraz zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności odnoszące się do stawiennictwa stron lub składanych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie klienta – niestawiennictwa drugiej strony (np. kupującego przy zaplanowanej w kancelarii notarialnej umowie sprzedaży).

Protokoły mogą być spisane i sporządzone również w innych sytuacjach wymienionych w ustawie, jak np. w sytuacji przyjęcia dokumentów na przechowanie (art. 107 ustawy Prawo o notariacie), papierów wartościowych albo pieniędzy w walucie polskiej lub obcej (art. 108 ustawy Prawo o notariacie).

Trzeba podkreślić, że Notariusz w każdym wypadku dokonuje spisania protokołu w formie aktu notarialnego. Konieczność objęcia protokołu formą aktu notarialnego może wynikać z ustawy, umowy, statutu czy też regulaminu lub aktu o charakterze wewnętrznym danej osoby prawnej.