Protokoły spółek

rada w biurze i uścisk dłoniO fakcie obecności Notariusza na zgromadzeniu wspólników decyduje Rada Nadzorcza spółki, jednak prawo polskie przewiduje możliwość zaprotokołowania zgromadzenia przez każdy podmiot, określony w art. 235 k.s.h.

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, Notariusz uczestniczy m.in. przy następujących czynnościach dotyczących spółek:

  •  zawiązania spółki, kiedy to treść dokumentu powodującego powstanie spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego,
  • zmiana treści umowy spółki, która każdorazowo wymaga zaprotokołowania przez Notariusza (np. podwyższenia kapitału),
  • przy protokołowaniu zgromadzeniu wspólników, na którym podejmowana jest decyzja o rozwiązaniu spółki.

 

Informacje zawarte w protokołach spółek

W protokole notarialnym z przebiegu zgromadzenia Notariusz umieszcza m.in. następujące informacje:

  • opuszczenie przez jednego ze wspólników miejsca obrad,
  • przebieg dyskusji dotyczącej proponowanych uchwał,
  • wnioski dotyczące działalności spółki, zgłaszane przez określonych wspólników,
  • zgłoszenie sprzeciwu, bądź ewentualne zażądanie tajności obrad,
  • treści podjętych chwał, a także wynik głosowania nad nimi,
  • listę obecności wspólników, biorących udział w danych obradach (wraz z podpisami) itd.