Umowa o dział spadku

przekazanie domku z rąk do rąkZgodnie z treścią przepisu art. 922 Kodeksu Cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Podsumowując spadkobiercy uzyskują udziały w całym majątku spadkowym, w rzeczach i prawach wchodzących w skład tego majątku.

Aby zawrzeć umowę o dział spadku należy w pierwszej kolejności dokonać potwierdzenia praw do spadku, co jest możliwe na drodze sądowej (postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku) lub przed notariuszem (akt poświadczenia dziedziczenia). Dokonanie którejś z powyższych czynności potwierdza tylko, kto i w jakich udziałach dziedziczy po osobie zmarłej. W sytuacji gdy do dziedziczenia dochodzi kilku spadkobierców zachodzi problem współwłasności majątku tzn. spadkobiercy są np. w udziałach po 1/4 współwłaścicielami nieruchomości lub prawa.

Umowa o dział spadku pozawala spadkobiercom dokonać podziału majątku spadkowego tak, aby konkretne składniki masy majątkowej zostały przyznane na wyłączną własność konkretnym osobom. Podkreślić należy, że dział spadku może nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, tylko w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy są, co do tego zgodni. Dział spadku może być odpłatny (spłaty/dopłaty) albo nieodpłatny.

Umowa o dział spadku może dotyczyć całego spadku lub jego części, jednak warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.