Umowa sprzedaży

Sprzedaż - poprzez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W zależności od przedmiotu umowy różna jest forma zawarcia umowy i różne skutki nieodchowania formy. W przypadku sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego, działki), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy też ekspektatywy ustanowienia odrębnej własności lokalu zastrzeżona została przez ustawodawcę forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Oznacza to, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w zwykłej formie pisemnej, taka umowa będzie nieważna i nie wywoła skutków prawnych. Niezbędna jest w takim przypadku wizyta u notariusza i sporządzenie aktu notarialnego.

Inaczej wygląda sytuacja gdy przedmiotem sprzedaży nie jest nieruchomość. Np. umowa sprzedaży samochodu nie wymaga formy aktu notarialnego, wystarczy forma pisemna, przy czym można dodatkowo poświadczyć notarialnie podpisy stron pod taką umową dla celów dowodowych, w razie ewentualnych sporów wynikłych z tejże umowy. Nie ma również przeszkód aby zawrzeć taką umowę w formie aktu notarialnego, jeżeli strony sobie tego życzą.

 

Wskazanie miejsca podpisu

Koszty Umowy sprzedaży

Koszty ponoszone przez strony przy umowie sprzedaży to:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych – w wysokości 2% od ceny przedmiotu umowy, pobierany przy zawarciu umowy przez notariusza jako płatnika tego podatku i odprowadzany przez niego do właściwego Urzędu Skarbowego (chyba, że czynność nie podlega temu podatkowi lub występuje zwolnienie z tego podatku, stosownie do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych),
  • opłata sądowa od wniosku wieczystoksięgowego jeżeli jest zawarty w akcie notarialnym – obliczana w każdym konkretnym przypadku przez notariusza i odprowadzana przez niego do właściwego Sądu Rejonowego, stosownie do ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  • wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% - obliczane zgodnie z rozporządzeniem od ceny/wartości przedmiotu umowy,
  • wynagrodzenie notariusza za złożenie wniosku wieczystoksięgowego w systemie teleinformatycznym powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% - maksymalnie 246 zł brutto, jeżeli jest zawarty wniosek o wpis do księgi wieczystej w akcie notarialnym
  • wynagrodzenie notariusza za wydanie wypisów/odpisów z aktu – w zależności od ilości stron – 7,38 zł brutto od jednej strony wypisu