Umowa zamiany

Mężczyźni podają sobie ręceZgodnie z art. 603 Kodeksu Cywilnego przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przyniesienia własności innej rzeczy.

Forma umowy zamiany zależna jest od tego co jest jej przedmiotem (może być każdy rodzaj nieruchomości lub prawa, np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lokal stanowiący odrębną nieruchomość lub prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, itp.). Podkreślić należy, że jeżeli przedmiotem umowy zamiany są nieruchomości, wtedy umowa bezwzględnie zawarta musi być w formie aktu notarialnego w obecności notariusza, zgodnie z art. 158 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do umów, których przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. W sytuacji gdy przedmiotem umowy jest ruchomość wtedy umowa może mieć dowolną formę.

Jeżeli wartości obydwu zamienianych nieruchomości (lub praw) są różne, można zastosować dopłatę na rzecz tej strony, która otrzymuje nieruchomość (lub prawo) o niższej wartości.

Umowa zamiany podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zaś podstawę opodatkowania stanowi:

  • przy umowie zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu - różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali,
  • w pozostałych przypadkach - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Od umów zamiany mających za przedmiot nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego prawo do domu jednorodzinnego, stawka podatkowa wynosi 2 % zaś przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1 %. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania zamiany i ciąży na stronach umowy zamiany, które są zobowiązane do jego solidarnej zapłaty.