Kancelaria Notarialna

Małgorzata Wosik-Paziewska

LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...

Umowa sprzedaży

Sprzedaż - poprzez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

 

W zależności od przedmiotu umowy różna jest forma zawarcia umowy i różne skutki nieodchowania formy. W przypadku sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego, działki), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy też ekspektatywy ustanowienia odrębnej własności lokalu zastrzeżona została przez ustawodawcę forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Oznacza to, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w zwykłej formie pisemnej, taka umowa będzie nieważna i nie wywoła skutków prawnych. Niezbędna jest w takim przypadku wizyta u notariusza i sporządzenie aktu notarialnego.

 

Inaczej wygląda sytuacja gdy przedmiotem sprzedaży nie jest nieruchomość. Np. umowa sprzedaży samochodu nie wymaga formy aktu notarialnego, wystarczy forma pisemna, przy czym można dodatkowo poświadczyć notarialnie podpisy stron pod taką umową dla celów dowodowych, w razie ewentualnych sporów wynikłych z tejże umowy. Nie ma również przeszkód aby zawrzeć taką umowę w formie aktu notarialnego, jeżeli strony sobie tego życzą.

 

Dokumenty niezbędne do sporządzenia Umowy sprzedaży

Zakres niezbędnych dokumentów potrzebnych notariuszowi do sporządzenia umowy sprzedaży determinuje jej przedmiot. W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej (działki) niezabudowanej niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • dokument własności Sprzedającego (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie na którym położona jest nieruchomość,
 • zaświadczenie o tym czy nieruchomość jest położona/nie jest położona na obszarze rewitalizacji, jeżeli prawo pierwokupu przewiduje uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, -*-
 • zaświadczenie czy nieruchomość jest/nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, -*-
 • zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub innych opłatach od nieruchomości lub o ewentualnym zadłużeniu,
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

UWAGA – w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych lub prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością znajdującego się na gruncie budynku dodatkowo potrzebne są dokumenty dotyczące budynku (np. wypis z rejestru lub kartoteki budynków, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, wyrys z mapy ewidencyjnej, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jeżeli jest sporządzone, nadto zaświadczenie o braku zameldowanych osób w budynku mieszkalnym).

 

W przypadku sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 • dokument własności Sprzedającego (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 • zaświadczenie o tym czy nieruchomość jest położona/nie jest położona na obszarze rewitalizacji, jeżeli prawo pierwokupu przewiduje uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, - * -
 • zaświadczenie czy nieruchomość jest/nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, - * -
 • zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub innych opłatach od lokalu lub o ewentualnym zadłużeniu,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu jeżeli jest sporządzone,
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

W przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, o ile jest prowadzona,
 • dokument własności Sprzedającego (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające m.in. opis lokalu oraz osobę której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,
 • zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub innych opłatach od lokalu lub o ewentualnym zadłużeniu,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jeżeli jest sporządzone,
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

* W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowych/lokali położonych w granicach administracyjnych Miasta Olsztyna, te dokumenty nie są wymagane, ponieważ są ogólnie dostępne.

 

W razie wątpliwości które z wyżej wymienionych dokumentów są niezbędne w Państwa przypadku najlepiej skontaktować się z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo. Każdy przypadek jest indywidualny i tak jest traktowany w Kancelarii.

 

Koszty Umowy sprzedaży

 

Koszty ponoszone przez strony przy umowie sprzedaży to:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych – w wysokości 2% od ceny przedmiotu umowy, pobierany przy zawarciu umowy przez notariusza jako płatnika tego podatku i odprowadzany przez niego do właściwego Urzędu Skarbowego (chyba, że czynność nie podlega temu podatkowi lub występuje zwolnienie z tego podatku, stosownie do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych),
 • opłata sądowa od wniosku wieczystoksięgowego jeżeli jest zawarty w akcie notarialnym – obliczana w każdym konkretnym przypadku przez notariusza i odprowadzana przez niego do właściwego Sądu Rejonowego, stosownie do ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% - obliczane zgodnie z rozporządzeniem od ceny/wartości przedmiotu umowy,
 • wynagrodzenie notariusza za złożenie wniosku wieczystoksięgowego w systemie teleinformatycznym powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% - maksymalnie 246 zł brutto, jeżeli jest zawarty wniosek o wpis do księgi wieczystej w akcie notarialnym
 • wynagrodzenie notariusza za wydanie wypisów/odpisów z aktu – w zależności od ilości stron – 7,38 zł brutto od jednej strony wypisu