Podział majątku

Podział układanki przez męską rękęW przypadku ustania wspólności ustawowej (np. na skutek rozwodu), zachodzi potrzeba podziału majątku wspólnego, mające na celu zakończenie więzi majątkowych łączących małżonków. Podziału majątku wspólnego można dokonać między innymi na podstawie umowy pomiędzy małżonkami. Umowny podział majątku wspólnego może być ograniczony do części majątku i nie spowoduje to utraty możliwości zawarcia w późniejszym czasie umowy działowej co do pozostałych składników majątku wspólnego.

Zgodnie z przepisami o zniesieniu współwłasności ( art. 210 i następne Kodeksu Cywilnego) które stosuje się przy podziale majątku wspólnego, podział majątku wspólnego może nastąpić np. przez: podział w naturze, który polega na na wydzieleniu poszczególnym małżonkom, stosownie do przysługujących im udziałów określonych składników majątkowych, zaś w przypadku wystąpienia różnic w wartości mogą być one wyrównane poprzez dokonanie dopłat lub przyznanie na wyłączną własność określonych przedmiotów z jednoczesnym obowiązkiem spłaty drugiego małżonka;

Co do zasady umowa o podział majątku wspólnego może być zawarta w dowolnej formie, przy czym w zależności od przedmiotu umowy może zajść konieczność objęcia jej formą aktu notarialnego pod rygorem jej nieważności np. w przypadku gdy jej przedmiotem będzie nieruchomości. Podkreślić należy, że dokonanie podział majątku wspólnego możliwe jest dopiero po ustaniu wspólności majątkowej (np. po zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej lub po rozwodzie).

Umowa o podział majątku wspólnego może być zawarta w każdym czasie za zgodną wolą obu stron.