Rozdzielność majątkowa

kobieta tłumaczy parzeUmowa majątkowa małżeńska ustanawiająca w związku małżeńskim ustrój rozdzielności majątkowej jest jedną z umów majątkowych małżeńskich, zwaną także powszechnie intercyzą. Może być ona zawarta zarówno w trakcie trwania małżeństwa jak i przed jego zawarciem, przy czym w drugim przypadku wejdzie ona w życie dopiero po zawarciu związku małżeńskiego (w razie nie zawarcia małżeństwa umowa majątkowa małżeńska stanie się bezskuteczna).

Ustrój rozdzielności majątkowej polega na tym, że majątek objęty uprzednio wspólnością ustawową staje się przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, a każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy jak i majątek nabyty później oraz zarządza i rozporządza całym swoim majątkiem samodzielnie. W ustroju rozdzielności majątkowej nie występuje majątek wspólny małżonków. Do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej konieczna jest zgoda wola małżonków.

Na zawarcie takiej umowy warto zdecydować się zwłaszcza w sytuacji, gdy:

  • Prowadzenia przez jednego z małżonków (lub obojga) działalności gospodarczej,
  • Zgromadzenia przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa znacznego majątku,
  • Trwonienia przez jego z małżonków majątku.